Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w związku z Państwa aktywnością na stronie internetowej www.techniq.pl związaną z zapoznawaniem się ofertą firmy, kierowaniem zapytań poprzez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny Techniq przetwarza Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Techniq  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Techniq , ul. Gwarków 29, 32-020 Wieliczka, NIP: 683-172-32-24.

W trosce o bezpieczeństwo Danych Osobowych przekazanych w Serwisie, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Danych Osobowych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania czy prawa sprzeciwu.

 

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując Państwa o tym, że:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 1. koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Techniq, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 3. Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu reprezentowania Państwa w zleconej sprawie do czasu zakończenia jej prowadzenia, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 4. z ochroną Państwa interesów, a także innych osób fizycznych, które mogą występować w Państwa sprawie (art. 6 ust. 1 lit d) RODO);
 5. osiąganiem celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres:

 1. wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Techniq Zbigniew Gabryś,
 2. niezbędny do czasu zakończenia powierzonego zlecenia / umowy rezerwacyjnej / deweloperskiej / aktów notarialnych, z uwzględnieniem okresu archiwizacji akt sprawy;
 3. do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 4. do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: instytucje finansowe, agenci handlowi, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi hostingowe/serwera i podmioty z branży informatycznej, podmioty świadczące usługi prawne i inne wymagane do realizacji wzajemnych umów.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Techniq dostępu do danych osobowych,
 2. żądania od Techniq sprostowania danych osobowych,
 3. żądania od Techniq usunięcia danych osobowych,
 4. żądania od Techniq ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Techniq – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 

Administratorem Danych Osobowych jest firma Techniq  z siedzibą w Wieliczce, ul. Gwarków 29.

 

POLIYTYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Techniq  z siedzibą w Wieliczce adres: 32-020 Wieliczka, ul. Gwarków 29

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych strony www.techniq.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

-„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony

-„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych

-„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

-‘’reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych strony.